Revize plynového kotle a dalších zařízení

Výchozí revize

Je povinná pro všechny provozovatele, provádí se po instalaci a zapojení plynového kotle nebo obdobného zařízení. Má za cíl ověřit, že spotřebič je řádně zapojen, je plně funkční, bez poruch a nikde neuniká plyn. Výchozí revizi většinou zajišťuje dodavatelská organizace jako součást dodávky zařízení. Provádí ji výhradně prověřený revizní technik odborně způsobilý v oblasti plynových zařízení s patřičným osvědčením vydaným inspektorátem (TIČR). Po ukončení revize vystaví revizní zprávu, která obsahuje:

 • název a sídlo organizace s přesným označením provozu, kde byla revize provedena
 • datum provedení revize, jméno a příjmení revizního technika a evidenční číslo jeho osvědčení
 • druh revize (provozní, výchozí)
 • označení, druh a technické hodnoty revidovaného zařízení
 • údaje o provedeném měření a zkoušce zařízení, včetně výrobních nebo evidenčních čísel použitých měřicích přístrojů
 • zjištěné závady a nedostatky, jejich závažnost z hlediska bezpečnosti a spolehlivosti provozu zařízení
 • návrh opatření a lhůt k odstranění zjištěných závad a nedostatků
 • údaje zda a jak byly odstraněny závady zjištěné při předchozí revizi, popřípadě při kontrole zařízení
 • celkové zhodnocení revidovaného zařízení z hlediska bezpečnosti, provozuschopnosti a požární ochrany
 • podpis a otisk razítka revizního technika
 • v případě, že revizi provedla oprávněná organizace, její název a číslo oprávnění

Provozní revize

Je povinná pouze pro podnikatele a právnické osoby a provádí se každé 3 roky. Oprávnění k jejímu vykonání má opět výhradně revizní technik a zahrnuje přezkoušení těsnosti spojů v plynovodní soustavě a připojených zařízeních. Mimo tento interval se provozní revize musí provést, pokud bylo plynové zařízení více než 6 měsíců mimo provoz, po ukončení generální opravy, která má vliv na bezpečnost zařízení, po přestávce provozu z důvodu provozní nehody nebo poruchy. K provozní revizi je nutno doložit tyto dokumenty:

 • zpráva o výchozí revizi
 • zpráva o předchozí provozní revizi
 • zprávy o revizích na souvisejících zařízeních
 • protokol o kontrole spalinové cesty

Zprávy o výchozí revizi se v souladu s vyhláškou uchovávají po dobu životnosti plynového zařízení, zprávy o provozních revizích nejméně 6 let.

Servisní prohlídka

Bývá povinnou součástí záručních podmínek plynového spotřebiče a její periodicitu stanovuje výrobce. Zajišťuje ji servisní technik a týká se funkčnosti zařízení, jeho vyčištění a případné výměny opotřebovaných částí. Revizní technik při provozní revizi ověří provádění servisních prohlídek v obvyklém rozsahu:

 • měření emisí a účinnosti spalování
 • prohlídka výměníku topného systému kotle
 • prohlídka plynových částí kotle (těsnost spojů zařízení, tlak plynu)
 • funkčnost bezpečnostního řetězce kotle

Kontrola kotle a plynových zařízení

Realizuje se každý rok u firem, podnikatelů a bytových domů. Spočívá v přezkoušení ovladatelnosti armatur, ověření přístupu k hlavnímu uzávěru plynu, plynoměru a ke všem armaturám. Zajistí ji pracovník pověřený provozovatelem plynového zařízení, který je proškolen k obsluze zařízení, ovládá bezpečnostní předpisy a požární řád. Závěry kontroly zaznamená do provozního deníku, kam uvede své identifikační údaje, datum a rozsah kontroly, případné zjištěné závady a návrhy na jejich odstranění.

Vyhláška povinnost kontroly plynového zařízení pro domácnosti nestanovuje, ale vyplatí se provést ji i svépomocí. Podívat se na kotel a na rozvody, zkontrolovat těsnost všech ventilů, zda zemní plyn někde neuniká a celá soustava správně funguje.

Kontrola, čištění a revize spalinové cesty

Provádí se jedenkrát ročně, nejlépe po skončení nebo před začátkem topné sezóny. Zanedbáním povinných pravidelných kontrol se provozovatelé topných zařízení kromě rizika ohrožení majetku a zdraví vystavují také hrozbě pokuty ve výši až 50 000 Kč u fyzických, resp. 100 000 Kč u právnických osob. Při kontrole spalinové cesty se posuzuje:

 • bezpečné umístění hořlavé konstrukce, materiálu a předmětů v návaznosti na konstrukční provedení spalinové cesty a připojeného spotřebiče paliv
 • komín z hlediska jeho požární bezpečnosti a provozuschopnosti
 • zajištění volného a bezpečného přístupu ke komínu, k jeho vymetacím, čisticím a kontrolním místům
 • zajištění požární bezpečnosti stavby, zvláště při prostupu spalinové cesty vodorovnými a svislými stavebními konstrukcemi, půdním prostorem nebo střechou a vývodů spalin obvodovou stěnou stavby
 • stavebně technický stav


Kontrolu a čištění spalinové cesty realizuje odborně způsobilá osoba s živnostenským oprávněním v oboru kominictví a vypracuje o ní zprávu. Ta musí být uložena u majitele nemovitosti. O závažných nedostatcích ohrožujících zdraví lidí vlivem otravy nebo požáru kominík informuje stavební úřad nebo orgán státního požárního dozoru, které mohou zakázat vytápění nemovitosti, než budou nedostatky odstraněny.

Revize spalinové cesty se provádějí v těchto případech:

 • před výměnou nebo novou instalací spotřebiče
 • před uvedením spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komína
 • při změně druhu paliva připojeného spotřebiče
 • po požáru komína
 • při podezření na vznik nebo skutečném vzniku trhlin ve spalinové cestě

Revize komínů a spalinových cest provádí odborně způsobilá osoba:

 • revizní technik komínů
 • revizní technik spalinových cest
 • specialista bezpečnosti práce, revizní technik komínových systémů

Cenové rozpětí

Ceny jednotlivých úkonů ovlivňuje množství spotřebičů v objektu, záleží také na dané oblasti i na aktuální poptávce po odborných službách, proto je berte jako orientační.

Výchozí revize plynu s tlakovou zkouškou:

 • rodinný dům:                  od 2 000 Kč
 • byt:                                     od 1 000 Kč

Provozní revize plynu:

 • rodinný dům:                  od 1 500 Kč
 • byt:                                     od 800 Kč

Servisní prohlídky:

 • spotřebič/úkony:          500 – 1 500 Kč

Spalinové cesty:

 • čištění:                              od 350 Kč
 • kontrola:                          500 – 1 000 Kč
 • revize:                               1 500 – 2 500 Kč                             

Je dobré mít na paměti, že pouze plně funkční zařízení pracuje tak, jak má. Stokoruny ušetřené za pravidelné revize a kontroly tak mohou vyústit v tisíce utracené za neefektivní spalování plynu nebo za rozsáhlou opravu, které se včasnou diagnostikou dalo předejít.